THERMO SCANs

Don’t waste your customers time

Temperatures Screening.

การคัดกรองคน กลายเป็นขั้นตอนนึงที่สำคัญในการใช้พื้นที่บริการ และเราทุกคน ก็ไม่อยากเสียเวลากับเรื่องนี้ไปตลอดหรอกนะ